0

English - Vietnamese

9 个月前
Tôi có thể dạy tiếng việt.
Can you teach me English?
vietnamese

受欢迎的

0
Irma
Flag西班牙语1 天前
评论: 12报告
si
yes
aprende
español
a1
0
Flag英语20 小时前
评论: 1报告
MapProfile Picture
越南语
Flag 越南
8:27 PM (GMT+07:00)
成为会员: 2018年1月16日