Profile Picture

English vs Vietnamese

Lèo Đức
3 个月前
Tôi có thể dạy tiếng việt.
Can you teach me English?

受欢迎的

Profile Picture
Profile PictureJoyFlag越南语2 个月前
评论: 6报告
Profile Picture
Profile PictureVanFlag越南语3 个月前
评论: 8报告
MapProfile Picture
Lèo Đức
越南语
Flag 越南
8:20 AM (GMT+07:00)
成为会员: 2018年1月16日