0

English vs Vietnamese

10 个月前
Tôi có thể dạy tiếng việt.
Can you teach me English?
english

受欢迎的

0
Jessica
Flag中文2 小时前
评论: 0报告
0
0
jamila
Flag阿拉伯语6 小时前
评论: 2报告
arabic english korean
verbling site
question
0
Jackie
Flag英语1 天前
评论: 7报告
jackie
music
pronunciation
listening
grammar
MapProfile Picture
越南语
Flag 越南
6:12 AM (GMT+07:00)
成为会员: 2018年1月16日